انجام پایان نامه
انجام پايان نامه


مراحل انجام پایان نامه ارشد (از انتخاب موضوع تا دفاع نهایی)

 

 

 

 

 

انتخاب حوزه موضوعی مناسب

بررسی اساتید فعال در حوزه موضوعی منتخب و انتخاب استاد راهنما

انتخاب موضوع انجام پایان نامه با راهنمایی استاد راهنما (دریافت رایگان موضوع پایان نامه)

دریافت فرمت پروپوزال‌نویسی از سایت دانشگاه مربوطه و اقدام به نگارش پروپوزال

به تأیید رساندن پروپوزال (اصلاح کامنت های وارد شده از طرف استاد راهنما به عهده مشاورآنلاین می باشد)

نگارش پایان نامه

نگارش دوفصل اول و تحویل آن به دانشجو جهت دریافت تایید یا اصلاحیه (مقدمه(introduction) و مرور ادبیات(literature review))

نگارش فصل سوم و تحویل آن به دانشجو جهت دریافت تایید یا اصلاحیه (متدولوژی و مدل کار (methodology))

نگارش فصل چهارم و پنجم و تحویل آن به دانشجو جهت دریافت تایید یا اصلاحیه (یافته های پژوهش و تحلیل و نتیجه گیری)

تتدوین کل پایان نامه به همراه مراجع ومنابع و تحویل به دانشجو

دریافت تایید نهایی

برگزاری جلسه توجیهی جهت آمادگی دانشجو برای جلسه دفاع (پایان فرآیند کاری مشاورآنلاین)

ارائه یک نسخه از پایان نامه به هر یک از داوران انجام پایان نامه

اعلام نظر داوران در خصوص قابل دفاع بودن یا نبودن پایان نامه

تهیه فایل ارائه و آمادگی جهت جلسه دفاع

برگزاری جلسه دفاع

دریافت نتیجه

صحافی پایان نامه تایید شده به تعداد حداقل سه نسخه و ارائه به دانشگاه

انجام پایان نامه دانشجویی و سفارش پایان نامه ارشد و انجام پایان نامه دکتری در موسسه مشاور آنلاین

انجام پایان نامه